ในการจัดสร้างโครงงานตำแหน่งการทำงานของคณะกรรมการในหอนอนมีแผนการจัดสร้างดังนี้
3.1 การวิเคราะปัญหา

external image file.jpg?width=721
3.2 การออกแบบการจัดสร้างโครงงาน
1.สืบค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.สึกษาข้อมุลให้เข้าใจ
3.ลงมือดำเนินการสร้างโครงงาน
4.ตรวจสอบการจัดสร้างโครงงาน
5.แก้ไขการจัดสร้างโครงงาน
6.สรุปผลการจัดสร้างโครงงาน

3.3 การทดสอบและการปรับปรุง
1.bubbl ใช้ในการสร้างแผงผัง
2.photo peash ใช้ในการทำภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย

3.4 การสรุปผลการจัดสร้าง
การจัดตำแหน่งการทำงานของคณะกรรมการในหอนอนทำให้เรามีทักษะและกระบวนการในการทำงานร่มกัน
และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้